Poradnia Starołęka

REJESTRACJA ONLINE ZAMÓW RECEPTĘ ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

RODO

 

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”).
Poniżej podajemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Przychodnię Lekarską Biegańska, Mańczak- Dalz i Nowak spółka partnerska z/s w Poznaniu ul. Starołęcka 18. Poniższa informacja nie wymaga od Państwa dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Lekarska Biegańska, Mańczak- Dalz i Nowak spółka partnerska z/s w Poznaniu,     ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000317696 (dalej zwana „Administratorem”).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych, wysyłając email na adres: iod.poradnia.staroleka@gmail.com lub wysyłając pisemną korespondencję na powyższy adres (z punktu 1.) z dopiskiem „IOD”.
 3. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach jest art. 9 ust. 2 lit h) RODO oraz przepisy prawa krajowego, a w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. 
  Państwa dane przetwarzane są także w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, dotyczących wystawiania i przechowywania faktur. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach jest art. 9 ust. 1 lit c) RODO oraz przepisy prawa krajowego, a w szczególności ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku od towarów i usług. 
  Państwa dane przetwarzane są także w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach jest art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO.
  Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora (np. lekarze będący naszymi pracownikami i współpracownikami), innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenia władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również- w przypadkach określonych w art. 21 RODO- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczeń w tym przedmiocie, wynikającymi z prawa powszechnie obowiązującego. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w prawie powszechnie obowiązującym, tj. w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazanie Administratorowi Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na Administratora (w tym konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej), dotyczącym każdego Pacjenta, wobec którego realizowane są cele opisane w punkcie 3.
 9. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 


All content © 2024 Poradnia Lekarska Starołęka. All rights reserved.